القائمة الرئيسية

الصفحات

اسئلة مد جامعة بغداد مايكرو مرحلة ثانية صيدلة مهمة

يوجد العديد من الأسئلة المهمة في الامتحان الوزاري لكلية الصيدلة.  اليوم نقدم لكم اسئلة مد جامعة بغداد مايكرو مرحلة ثانية صيدلة مهمة.

اسئلة مد جامعة بغداد مايكرو


جامعة بغداد ، تعد من الجامعات المركزية في الإمتحان لذا تعد اسئلتها من الأسئلة المهمة.  سنقدم لكم اليوم اهم الأسئلة الخاصة بجامعة بغداد والتي هي مرشحه في الامتحان الوزاري.


يعد الامتحان الوزاري في شيء ضروري في المرحلة الثانية لكلية الصيدلة.  عدم النجاح في الامتحان الوزاري لكلية الصيدلة يعني عدم عبور المرحلة.
1-A 
2-A 
3-B 
4-D 
5-A
6-A
7-B
8-B
9-A
10-A1-C 
2-C 
3-A 
4-C 
5-B
6-D
7-B
8-B
9-D
10-C


1-A

2-A

3-A

4-B

5-D

6-A

7-A

8-A

9-A

10-A

ملاحظات تحتاجها في الامتحان الوزاري

نوضحلكم نقاط حلوة لجماعة الطب العام، الأسنان ، الصيدلة ، التمريض ، التحليلات.

 1. سعي مايدخل بالفاينل الوزاري.
 2. عدد النقاط 105 نقطه ضروري اتجاوب على 50.
 3. القرار 5 درجات أو 10 او حتى 100 ماله علاقة بالوزاري. 
 4. يعني اذ انت جايب 20 من 60 من دفتر ماراح ينطون قرار (ضروري تجاوب بالدفتر ).
 5. اذا انت نجحت بالوزاري جبت 30 من 60 ومناك سعي ماخذ فرضا 15 من 40 ينطوك 5 درجات وتنجح .
 6. ملخص النقطه الثانية (القرار مايساعدك على نجاح بالوزاري ضروري اجيب 30 من 60).
 7. نهائيا لا تتاخر عن وزاري لان لجنة امتحانية ووفد من وزارة مايخلوك تدخل اذ تأخرت.
 8. الشرط ماينلغي ابد.
 9. لا توجد مساعدات ابد لان جهاز يصحح وبنفس اليوم تطلع كل نتائج من قبل لجنة امتحانية من التعليم العالي.
 10. تحتاج إلى الاجابة عن 50 نقطة لكي تضمن النجاح.
 11. اخر نصف ساعة من الامتحان تحتاج إلى نقل اجابتك للانسر شيت.


 Mortality results from neurological complications after penetration of the parasite into the central nervous system

A- T. brucei

B- T.cruzi

C- All mentioned

Ans : a


It is result from the local replication of parasites and the influx of fluid and inflammatory cells into the infected area

A- Romana’s sign

B- Chagoma

C- Interstitial fibrosis

B


 Flask shaped ulcers and bloody diarrhea (amoebic dysentery) are producing in

A- Naegleria fowleri

B- Giardia lamblia

C- E. histolytica

C


In Trichomonas vaginalis, all of the following organelles are used for adhesion except

A- lipophosphoglycan

B- cysteine proteases

C- Axostyle

C


Giardia lamblia Attachment is required to prevent being swept away by peristalsis it is mediated by

A- Flagella

B- ventral disk and protein

C- karyosome

B


Large numbers of trophozoites may be present and may lead to a direct, physical blockage of nutrient uptake in

A- Giardia lamblia

B- Naegleria fowleri

C- E. histolytica

A


Cutaneous leishmaniasis (oriental sore) is the most common disease spread by

A- Lutzomyia

B- Phlebotomus

C- Psychodopygus

B


Causes anemia in kala-azar

A- invades macrophages

B- invades bone marrow

C- invades lymph nodes

B


Which forms of Plasmodium falciparum aregenerally absent in peripheral blood film of the patient

A - Early trophozoite or ring stage

B - Schizonts

C - Crescents

C


It is passed to the recipient in the saliva in

A- Trypanosoma brucei

B- Trypanosoma cruzi

C- Chagas’ disease

B


African Trypanosomiasis (sleeping sickness) infectious stage is

A- Trypomastigotes

B- metacycle trypomastigote

C- epimastigotes

B


Relapse of malaria due to Plasmodium vivax and P. ovale is due to

A- antigenic variation

B- drug resistance

C- hypnozoits

C


individuals may be infectious with Plasmodium Species before diagnosis because parasite

A- Gametocytes appear at same time as asexual

B- invade reticulocytes

C- Low parasite density

A


In Balantidium coli, some trophozoites invade the mucosa and submucosa of large intestine and produce ulcers by used

A- The peristome

B- Penetration ability

C- hyaluronidase

C


Exflagellation is a process occur in

A-microgametocytes

B-macrogametocytes

C- Female gamet

A


Parasitized red cells are not enlarged, Maurer’s clefts and invades all red cells regardless of age

A- P falciparum

B- P. vivax

C- P. malariae

A


Parasite densities in blood are often low, making the parasite detection more challenging in

A- P falciparum

 B- P. ovale

 C- P. malariae

A


Paromomycin is used to treat all of the following parasites used except

A- L. tropica

 B- L. donovani

 C-L. Mexicana

B


Which of the following parasites belongs to phylum Ciliophora

A - Balantidium coli

B- Cryptosporidium parvum

 C- Plasmodium spp 

A

 

Most common organ involved in extra-intestinal Amoebiasis is

A- Liver

B- Lung

C- Brain

A

 

Following are the opportunistic protozoa except

A- Naegleria fowleri

B- Acanthamoeba spp

C- Entamoeba histolytica

C


Amoebic ulcers are seen in

A- Colon

B- Jejunum

C- Duodenum

A


 Old World leishmaniasis is caused by

A- Leishmania donovani

B- Leishmania infantum

C- All of the above

C


 Amastigote form of Leishmania donovani resides in the

A- Cells of reticuloendothelial system

B- culture media

C- digestive tract of insect vector

A


Leishmania tropica causes

A- kala-azar

B- oriental sore

C- espundia

B


 Commonest cause of steatorrhoea is

A- Giardia lamblia

B- Entamoeba histolytica

C- Toxoplasma gondii

A


Trypanosoma cruzi is transmitted by

A- sandfly

B- triatomine bug

C- housefly

B


Which morphological form of Trypanosoma brucei gambiense is seen in humans

A- Amastigote

 B- Promastigote

C- Trypomastigote

C


Which of the following parasites can be transmitted Vertically

A- Echinococcus granulosu

B- Giardia lamblia

C- Toxoplasma gondii

C


فيروسات

The nucleic acid is encased in

 A- Capsid

 B- a lipid-containing membrane

 C- Coat

A


Some viruses are characterized by helical symmetry of the viral nucleocapsid. Which of the following statements about viruses with helical symmetry is most accurate

A- All enveloped viruses with helical symmetry are classified into the same virus family

B- Helical nucleocapsids are found primarily in DNA containing viruses

C - All human viruses with helical nucleocapsids possess an envelope

D - none

D


In some cases the virion is identical with the nucleocapsid

A- Which mean simple virus (papillomaviruses picornaviruses) 

B- Which mean complex virus (papillomaviruses)

C- Which mean complex virus (orthomyxoviruses) 

A


Viruses usually initiate infection by first interacting with receptors on the surface of cells. Which of the following statements is most accurate about cellular receptors for viruses

A - Cellular receptors for viruses have no known cellular function.

B- All viruses within a given family use the same cellular receptor

C- Successful infection of a cell by a virus may involve interaction with more than one type of receptor

C


Virus which integrate a DNA copy of their genome into the host cell DNA is

A- Influenza viruses

 B- Retroviruses

C- Picornaviruses

B


Some viruses encode for a viral RNA-dependent RNA polymerase. Which of the following states a principle about viral RNA polymerases

A- Negative-strand RNA viruses supply their own RNAdependent RNA polymerase because eukaryotic cells lack such enzymes

B -Antibodies against the viral RNA polymerase neutralize virus infectivity

C - The viral RNA polymerase protein also serves as a major core structural protein in the virus particle

A


The RNA may be consists of several segments may be loosely associated within the virion such as 

 A- Poxviruses

B- coronaviruses

 C- Orthomyxoviruses

C


It is similar to mRNA and thus can be immediately translated by the host cell. So can directly cause infection

 A-Positive-sense viral RNA

 B- Negative-sense viral RNA

C- dsDNA

A


During the growth cycle, early mRNA and proteins are synthesized; the early proteins work as 

A-Naked Virus

B- gene expression

C- Polymerase

B


In attachment, interaction of a virion with a specific receptor site on the surface of a cell. Receptor molecules differ for different viruses, it is oligosaccharides in

A- Orthomyxoviruses

B- picornaviruses

C- Most type of virus

B


According to receptor binding, there is relationship between a virion surface structure and a cell surface component. For example, rhinoviruses receptor is

 A- CD4

B- CD21

C- ICAM-1

C


The different classes of IFN are produced by different cell types; IFN-γ is produced mainly by

A-T.Cell

B- Many cell types

 C- B.Cell

A


Cultivation of Viruses which done by an enzymatic method using trypsin or collagenase to break up tissue and release single cells into suspension from freshly removed host tissues

A- Secondary cell culture

B- Primary cultures

 C- Continuous cell lines

B


Interferons are an important part of the host defense against viral infections. What is interferon’s principal mode of action

A- It is present in the serum of healthy individuals, providing a viral surveillance role.

B- It coats viral particles and blocks their attachment to cells.

C- It induces synthesis of one or more cellular proteins that inhibit translation or transcription.

C


The majority of available antiviral agents are nucleoside analogs, it work by

A- by inhibition of polymerases essential for nucleic acid replication

B- Blocks cellular membrane fusion step involved in entry of HIV-1 into cells

C- binding directly to reverse transcriptase and the enzyme’s catalytic site

A


Types of Antiviral Agents which work by blocking viral uncoating

A- Rimantadine

B- Fuzeon

 C- Methisazone

A


Nevirapine was the first member of the class of non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors work by 

A- It blocked a late stage in viral replicationresulting in the formation of noninfectious virus particles

B- It inhibits enzyme which generatecomplementary DNA (cDNA) from an RNA template

C- Moves to other cells, where it induces anantiviral state by synthesis of other proteins that inhibit viral replication

B

Reactions:

تعليقات